تبلیغات
حرفی از جنس زمان - دانش آموزان ممتاز پایگاه شهدای گمنام

 

امیــر حسیـــن امینـــی

معدل : 41/19 - کلاس دوم راهنمایی

مجتبــــی بـــزرگ

معدل : 19/18 - کلاس سوم راهنمایی

مسعــود بـــزرگ

معدل : 94/17 - کلاس اول راهنمایی

علـــی عفـــت پنــــاه

معدل : 50/18 - کلاس دوم دبستان

سینـــا هـــادیــان

معدل : 54/18 - کلاس چهارم دبستان

سیــد محمدرضــا حیــدری

معدل : 97/18 - کلاس اول راهنمایی

امیــر حسیـــن جعفــری

معدل : 18 - کلاس اول راهنمایی

سعیــــد کرمانـــــی

معدل : 17 - کلاس دوم راهنمایی

سجـــاد خنـــدانفـــر

معدل :20 - کلاس پنجم دبستان

سید محمــد خطیبـــی

معدل : 82/18 - کلاس اول راهنمایی

سید امیر علی خرسنــد

معدل : 20 - کلاس دوم دبستان

محمد محمدعلــی کرد

معدل:20-کلاس پنجم دبستان

محمـــد موحـــدی

معدل : 20 - کلاس سوم دبستان

محمدرضا فضائلی رجب زاده

معدل :87/18 - کلاس دوم دبستان

محمــد ثنـــایـــی

معدل : 22/19 - کلاس سوم راهنمایی

محمـــد امیـــن وجدانـــی

معدل : 20 - کلاس سوم دبستان