تبلیغات
حرفی از جنس زمان - دست اندرکاران این ماهنامه

مدیر مسئول : جناب آقای احمد عفت پناه

کارشناس : حجه الاسلام سید رحیم خطیبی

شورای سردبیری : آقایان (حمید عرب - وحید وجدانی - محمدرضا عربلین )

هیئت تحریریه :

آقایان(حمید عرب-وحید وجدانی-محمدرضا عربلین-محمد افروخته-مهدی ابراهیمی)

امور مالی :جناب  آقای وحید رحیم زاده

پخش ، توزیع و چاپ : جناب آقای صادق وجدانی

ویرایش و گرافیست : حسین پورمحرر

طراحی سایت و ایمیل : حسین پورمحرر